ОБЯВЛЕНИЕ № 401/29.11.2019г.

   26  Актуално

 

ОБЯВЛЕНИЕ  № 401/29.11.2019г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 29.11.2019г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-2739#1/04.11.2019г. Проект за Подробен устройствен планПлан за застрояване на УПИ XVI в кв. 89 по плана на Димитровград, представляващ имот с идентификатор 21052.1015.455 по Кадастрална карта, с който се предвижда конкретно предназначение               на имота : „За комплексно застрояване, жилищно строителство” – изготвен съобразно разрешение, дадено със заповед № РД-06-1303/02.09.2019г. на Кмета на Община Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                     на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти                            в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград,          при което се установи, че заинтересовани лица съгласно чл. 131 от Закона                       за устройство на територията, не са получили писмото – видно от обратни разписки :

-R ИД PS 6400 007RJA I /непотърсено/

-R ИД PS 6400 007RJ4 C /непотърсено/

-R ИД PS 6400 007RJ2 A /непотърсено/

-R ИД PS 6400 007RCQ R /непотърсено/

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя           върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 29.11.2019г. заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и исканиа по Проекта                  до Общинската администрация.

Срокът за обжалване изтича на 13.12.2019г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

  

 

свали като .pdf