ОБЯВЛЕНИЕ № 4/03.01.2018г.

   114  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 4/03.01.2018г.

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

Днес, 03.01.2018г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-3133#1/30.11.2017г. Проект за изменение на ПУППлан за регулация на общински УПИ ІІ – отреден „За КЖС, озеленяване и детска площадка”, представляващ имот     с идентификатор 21052.1014.442 по Кадастрална карта, в кв. 142 по ПУП ПРЗ             на Димитровград, с цел разделяне и определяне на ново отреждане                       за новообразуваните общински имоти : „За жилищно застрояване и търговски дейности”, „За трафопост” и „За КЖС, озеленяване и детска площадка” – изготвен съгласно заповед № РД-06-1857/27.11.2017г. на Кмета на Община Димитровград            и внесен за одобряване със заявление регистрационен индекс : УТКР-30-3133/29.11.2017г. от Ганка Георгиева – изпълнител на геодезически дейности                по договор с Общината.                      

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                     на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти                            в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград,          при което се установи, че заинтересовани лица съгласно чл. 131 от Закона                       за устройство на територията, не са получили писмата – видно от обратни разписки :     

-R № ИД PS 6400 006O3T H /непотърсено/

-R № ИД PS 6400 006O3V J /непотърсено/

-R № ИД PS 6400 006O3X L /непотърсено/

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя           върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 03.01.2018г. заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта         до Общинската администрация.

Срокът за обжалване изтича на 17.01.2018г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

свали като .pdf