ОБЯВЛЕНИЕ № 358 / 08.11.2019г.

   37  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 358 / 08.11.2019г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес, 08.11.2019г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-30-2525#1/10.10.2019год. обявление, ведно със заверено копие от графичната част  от проект за изменение на Подробен устройствен план -план за регулация  на УПИ VІІ-223 в кв. 22 по плана на с. Горски извор ,с който след допълване на кадастралната основа на имоти пл.№№ 223, 222, 224 и 225, вътрешните  регулационни линии са прокарани по съществуващите имотни граници, установени след   геодезическо заснемане на лицензирано лице .

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши  проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Станка Стефанова Лапачка -старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„  в Община Димитровград.

При проверката се установи, че заинтересованите лица по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията, собствениците на имоти не са получили писмото с обявление  и  приложенията  към него както следва:

-собственик /наследник/ на  УПИ ХІ-221 в  кв. 22 по плана на с. Горски извор - не е потърсено от  получателя, видно  от обратна  разписка ИД PS 6400 007ОQW 8.

-собственик/наследник/ на  УПИ ІV-224 и УПИ VІІІ-221 в  кв. 22 по плана на с. Горски извор-  не е потърсено от  получателя, видно  от обратна  разписка ИД PS 6400 007ОQY A.

При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ  обявлението се залепи на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград .

В 14 /четиринадесет / дневен срок от днес 08.11.2019год., заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката  и да направят писмени възражения , предложения и искания по Проекта до Общинската администрация - Димитровград .

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ етаж в сградата на Общината .

Справки на тел.: 0391 68 265

 

Срокът по съобщаване изтича на 22.11.2019г.

 

                                                                                

 

 

 

Отдел „УТКР” при Община Димитровград 

 

 

 

 

                                                                                        Подписи:1.............................                                                                           .                                                                                                      / техн. К.Янева /                                                           

 

                                                                                               2:…………………

                                                                                                         /техн Ст. Лапачка /

свали като .pdf