ОБЯВЛЕНИЕ № 356/23.11.2018г.

   271  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 356/23.11.2018г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 23.11.2018г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-2508#1/30.10.2018г.                      Проект за изменение на ПУП – План за регулация и План за застрояване                на УПИ IV-1772, отреден „За жилищно застрояване” в кв. 89 по плана                     на Димитровград, представляващ имоти с идентификатори 21052.1015.460             и 21052.1015.50, при което имотите се обединяват в един общ нов имот                   с проектен идентификатор 21052.1015.2356 в нов УПИ IV, отреден за имот                с проектен идентификатор 21052.1015.2356 с ново отреждане и нов режим              на застрояване : „За комплексно застрояване, офиси и складове”.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                     на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти                            в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград,          при което се установи, че заинтересовани лица съгласно чл. 131 от Закона                       за устройство на територията, не са получили писмата – видно от обратни разписки :     

-R № ИД PS 6400 00702I I /непотърсено/

-R № ИД PS 6400 00702E E /непотърсено/

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя           върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 23.11.2018г. заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта        до Общинската администрация.

Срокът за обжалване по настоящото обявление изтича на 07.12.2018г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

свали като .pdf