ОБЯВЛЕНИЕ № 352 / 20.11.2018г.

   136  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 352 / 20.11.2018г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

 

            Днес 20.11.2018г. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-1030#4/18.10.2018г. заповед №РД-06-1495/16.10.2018г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване проект  на Подробен устройствен план - план за регулация, с който  имота се урегулира и се отрежда нов   УПИ ІІІ в кв.56 по плана на с.Г.Асеново за нискоетажно жилищно застрояване, промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и включване в строителните граници на населеното място, при условията на чл.38 от ППЗОЗЗ.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованото лице, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • собственик на УПИ І-374 в кв.56 по КРП на с.Голямо Асеново не е получил писмото тъй като „пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 0073FB R

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 20.11.2018 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на заповед №РД-06-1495/16.10.2018г. изтича на 04.12.2018 год.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА

свали като .pdf