ОБЯВЛЕНИЕ № 344 / 13.11.2018г.

   140  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 344 / 13.11.2018г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

 

Днес 13.11.2018 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-2393#1/18.10.2018г. процедура за одобряване проект за изменение на плана за регулация на общински поземлен имот УПИ ІІ отреден „за обществено обслужване, ателиета, фризьорски салон и дюнер” в кв.54 по плана на с.Радиево, с цел разделяне и определяне нов режим на застрояване, съобразен с изискванията на устройствена зона Оо-зона за обществено обслужване, съгласно предвижданията на ОУП.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованото лице, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • собственик на право на строеж в УПИ ІІ кв.54 по плана на с.Радиево  не е получил писмото „тъй като пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 007FN 3

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 13.11.2018 год. заинтересованото лице може да направи писмени възражения, предложения и искания по Проекта  до Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на проекта изтича на 27.11.2018 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

ОТ ОБЩИНАТА

свали като .pdf