ОБЯВЛЕНИЕ №337

   143  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 337 / 09.11.2018г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес 09.11.2018 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-2430#1/18.10.2018г. процедура за  одобряване  проект за допълване на кадастралната основа на имоти пл.№№121,122 и 120 по плана на с.Бряст и проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация на имоти  УПИ VІІІ-121 ,УПИ V-122 ,УПИ ІІІ-121 и УПИ ІV-120, с цел прокарване на  вътрешните  регулационни линии  по новозаснетите съществуващи имотни граници, установени след   геодезическо заснемане на лицензирано лице.

 Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Карамфилка Петрова Янева - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Наследник на имот пл.№120 по КРП на с.Бряст не е получил писмото „тъй като получателят се е преместил на друг адрес”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 0073FT 9

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 09.11.2018 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта  до Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на проекта изтича на 26.11.2018 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА

свали като .pdf