ОБЯВЛЕНИЕ № 306/04.10.2019г.

   156  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 306/04.10.2019г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 04.10.2019г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-1815#3/02.09.2019г. заповед № РД-06-1293/30.08.2019г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на ПУП – План за регулация на УПИ І-отреден        „За промишлен и складов терен” в кв. 5 по плана на с.Крепост, при което              за неурегулиран поземлен имот с планоснимачен № 731 се отрежда нов            УПИ ІІІ-731 с площ 2026 кв.м. и отреждане „За обществено обслужване                     и работилница за повредени моторни превозни средства” с осигурен достъп      до имота чрез алея с площ 70 кв.м. и ширина 3,5 м. през общински имот, представляващ УПИ ІІ-отреден „За озеленяване” и ПУП – План за застрояване     на новоурегулирания имот.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                 на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград,             при което се установи, че заинтересовани лица съгласно чл.131 от Закона                 за устройство на територията не са получили писмата – видно от обратни разписки

-ИД PS 6400 007O3V K /непотърсено/

-ИД PS 6400 007O3Z O /непотърсено/

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 04.10.2019г., заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VII-я етаж                 в сградата на Общината.

Справки на тел. : 0391 68263; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-1293/30.08.2019г. на Кмета              на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 18.10.2019г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

свали като .pdf