ОБЯВЛЕНИЕ № 297/26.09.2019г.

   140  Актуално

 

ОБЯВЛЕНИЕ  № 297/26.09.2019г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 26.09.2019г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол     по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-2126#1/27.08.2019г. Проект               за  изменение на Подробен устройствен план – План за улична и дворищна  регулация на част от кв. 31 по плана на с. Крепост, при което въз основа на геодезическо заснемане се предвижда заличаване на нереализирана улица с осови точки                  № 85-84-83, като се урегулират нови поземлени имоти с вътрешни регулационни линии, прокарани по заснетите съществуващи имотни граници – изготвен съгласно заповед № РД-06-504/27.03.2019г. на Кмета на Община Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                     на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти                            в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград,          при което се установи, че заинтересовани лица за УПИ VI-306, видно от обратни разписки R ИД PS 6400 007O8J D и R ИД PS 6400 007O9O J, не са получили писмата /непотърсени/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя           върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 26.09.2019г. заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта до Общинската администрация.

Срокът по настоящото обявление изтича на 10.10.2019г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

 

 

 

 

 

 

свали като .pdf