ОБЯВЛЕНИЕ № 29 ОТ 22.01.2020Г.

   40  Актуално

О Б Я В Л Е Н И Е № 29/ 22.01.2020год.

 

К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л

 

Днес 22.01.2020год. в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-30-3043#1/9.12..2019год. обявление  ведно със заверено копие от графичната част от   Проект  за изменение на  Подробен устройствен план-План за регулация на УПИ ІІІ-363 и УПИ ХІІІ-373 кв. 43 по плана на с. Скобелево с който имотите са обединени и вътрешните регулационни линии са прокарани по съществуващите имотни граници

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши  проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Станка Стефанова Лапачка  - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„  в Община Димитровград.

При проверката се установи, че заинтересованите лица  по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията  не са получили писмото с  приложенията към него  както следва:

- собственик на имот УПИ ІV-364 кв. 43 с- Скобелево  не е получено от получателя- непотърсено,  видно от  обратна  разписка ИД PS 6400 007T62 Z.

При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ  обявлението се залепи на таблото за обявления  и се публикува  на сайта на Община Димитровград .

В 14 четиринадесет / дневен срок от днес 22.01.2020год. заинтерисованите лица могат да се запознаят с преписката  и да направят писмени възражения , предложения и искания  по Проекта  до Общинската администрация -Димитровград .

Преписката е на разположение  всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ етаж в сградата на Общината .

Справки на тел.: 0391 68 265

 

Срокът по съобщаване изтича на 05.02.2020 г.

 

 

 

Отдел „УТКР” при  Община Димитровград  

свали като .pdf