ОБЯВЛЕНИЕ № 286/11.11.2020г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ  № 286/11.11.2020г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 11.11.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-2041#3/13.10.2020г. заповед № РД-06-1269/12.10.2020г. на Кмета на Община Димитровград и комбинирана скица – проект № 1233/09.10.2020г. за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация        на общински УПИ І в кв. 189 по плана на Димитровград, представляващ имот          с идентификатор 21052.1015.270 по Кадастрална карта, при което след допълване на кадастралната основа имота се разделя и се урегулира нов общински УПИ XIV за имот с проектен идентификатор 21052.1015.2381 с отреждане „За КОО – Комплексно обществено обслужване”, прилежащ към съществуваща „Сграда     за обществено хранене – кафе-аперитив с пристройка за ресторант” /идентификатор 21052.1015.270.6/, изготвен след разрешение – дадено                със заповед № РД-06-821/03.07.2020г. на Кмета на Община Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                  на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти                            в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград,          при което се установи, че заинтересовано лице съгласно чл.131 от Закона              за устройство на територията не e получило писмото – видно от обратна разписка ИД PS 6400 008FTB I /непотърсено/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя            върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 11.11.2020г., заинтерисованото лице        може да направи писмено възражение по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VII-я етаж                     в сградата на Общината.

Справки на тел. : 0391 68263; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-1269/12.10.2020г. на Кмета               на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 25.11.2020г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.