ОБЯВЛЕНИЕ  № 283 / 16.11.2023г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ  № 283 / 16.11.2023г.

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

            Днес 16.11.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура за съобщаване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ VI, кв. 47, ПИ 210852.1019.413, УПИ IX, кв. 47, ПИ 21052.1019.414 и УПИ X, кв. 47, ПИ 21052.1019.416, кв. „Изток 2”, гр. Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Антония Симеонова Тонева - старши специалист и Николина Георгиева Митева – Главен експерт от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Ангел С.Демирев, собственик на имот с идентификатор 21052.1019.416, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 00A7FX K

 

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 16.11.2023 год. заинтересованите  лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта  до Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68265

Срокът  за съобщаване на проекта с това обявление изтича на 30.11.2023год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

ОТ ОБЩИНАТА