ОБЯВЛЕНИЕ  №281/16.11.2023г. КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ  №281/16.11.2023г.

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

            Днес 16.11.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по съобщаване на издадена от Главен архитект на Община Димитровград виза за проектиране на пристройка към съществуваща жилищна сграда, предназначена за разширяване на гараж с идентификатор 21052.1015.370.1.56 по КК на град Димитровград.

 Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Антония Симеонова Тонева - старши специалист и Николина Георгиева Митева – Главен експерт от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията :

 • Елена Р.Димитрова и Петър М.Димитров, собственици на имот с идентификатор 21052.1015.370.1.16, не са получили писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 00A7NJ E
 • Донка М.Димитрова и Димитър Тр.Димитров, собственици на имот с идентификатор 21052.1015.370.1.24, не са получили писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 00A7NN I
 • Никола П.Римпопов и Валерия И.Ангелова, собственици на имот с идентификатор 21052.1015.370.1.36, не са получили писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 009RQ6 N
 • Вера Н.Иванова и Радослав В.Иванов, собственици на имот с идентификатор 21052.1015.370.1.11, не са получили писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 009RQ8 P
 • Нора К.Гечева, собственик на имот с идентификатор 21052.1015.370.1.32, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 009RQA R
 • Теодора А.Флатла, собственик на имот с идентификатор 21052.1015.370.1.31, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 009RQC T
 • Пенко Д.Пенков, собственик на имот с идентификатор 21052.1015.370.1.28, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 00A7NX S
 • Мариана В.Галчева, собственик на имот с идентификатор 21052.1015.370.1.12, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 00A7NP K
 • Делчо П.Делчев, собственик на имот с идентификатор 21052.1015.370.1.10, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 00A7OJ F
 • Марин Г.Маринов, собственик на имот с идентификатор 21052.1015.370.1.37, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 00A7O3 Z
 • Димо Д.Димов, собственик на имот с идентификатор 21052.1015.370.1.27, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 00A7NV Q

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

            В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на съобщаване, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до Общинската администрация.

Срокът за съобщаване на визата с настоящото обявление изтича на 30.11.2023г.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

ОТ ОБЩИНАТА