oбявление №281

   87  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 281 / 14.07.2017г.

         КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ              

 

      Днес 14.07.2017 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-1544#2/14.06.2017г. процедура за одобряване проект за изменение на плана за регулация, с цел прокарване на вътрешните регулационни линии по съществуващите имотни граници за УПИ ІІІ-27 и УПИ ІV-27 в кв.17 по плана на с.Здравец, одобрен със заповеди № 1760/1951г. ,№1761/1951г. и РД-06-345/2015г.

      Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованото лице, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • собственик на УПИ V-140 в кв.17 по плана на с.Здравец не е получил писмото „тъй като пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 006FB1 0

      При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

       В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 14.07.2017 год. заинтересованото лице може да направи писмени възражения, предложения и искания по Проекта  до Общинска администрация – Димитровград.

       Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

       Справки на тел. 0391 68263

      Срокът  за съобщаване на проекта изтича на 31.07.2017 год.

      Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

      ОТ ОБЩИНАТА

 

 

свали като .pdf