ОБЯВЛЕНИЕ №28 ОТ 22.01.2020г.

   37  Актуално

О Б Я В Л Е Н И Е № 28 / 22.01.2020год.

 

К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л

 

 

Днес 22.01.2020год. в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-30-2525#3/19.12.2019год. заповед №РД-06-1896/18.12.2019год. на Кмета на община Димитровград  за одобряване  на Проект за изменение на ПУП-План за регулация  на УПИ VІІ-223, УПИ ІХ-222, УПИ ІV-224  в кв. 22 по КРП на с. Горски извор с което след допълване на кадастралната основа на имоти пл.№ № 223,222 и 224 вътрешните  регулационни линии  са прокарани  по съществуващите имотни граници, и се урегулират нови : УПИ VІІ-223, УПИ ІХ-222, УПИ VІІІ-224,984 .

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши  проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Станка Стефанова Лапачка  - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„  в Община Димитровград.

При проверката се установи, че заинтересованите лица  по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията  не са получили писмото с  приложенията към него  както следва:

 

- собственик на имот УПИ ХІ-221 кв. 22 по плана на с. Горски извор  не е получено от получателя- непотърсено, видно от обратна  разписка ИД PS 6400 007VKQ 3.

 

При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ  обявлението се залепи на таблото за обявления  и се публикува  на сайта на Община Димитровград .

В 14 четиринадесет / дневен срок от днес 22.01.2020год. заинтересованите лица могат да обжалват заповед №РД-06-1896/18.12.2019год пред Административен  съд Хасково , чрез  Община Димитровград .

Преписката е на разположение  всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ етаж в сградата на Общината.

Справки на тел.: 0391 68 265

 

Срокът по съобщаване изтича на 05.02.2020г.

.

 

 

 

 

Отдел „УТКР” при  Община Димитровград  

свали като .pdf