ОБЯВЛЕНИЕ № 276 / 08.10.2018г.

   135  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 276 / 08.10.2018г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес 08.10.2018 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-1912#1/28.08.2018г. процедура от Кера Иванова Тодорова, собственик на УПИ ІV-310 в кв.26 и УПИ ХХ-310 в кв.25 по плана на с.Добрич, за изменение на ПУП-План за регулация на урегулирани поземлени, прилежащи към нереализирана улица с о.т. №№66-68-1068-1066-63, с цел прокарване на вътрешните регулационни линии по съществуващите имотни граници, установени след геодезическо заснемане от лицензирано лице.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованото лице, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • собственик на имот пл.№312 по плана на с.Добрич не е получил писмото, „тъй като пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 0071МК 5

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 08.10.2018 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта  до Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на проекта изтича на 22.10.2018 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА

свали като .pdf