ОБЯВЛЕНИЕ  № 270 / 02.11.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 270 / 02.11.2023г.

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       Днес 02.11.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-30-1957/07.06.2022г. за съобщаване на заповед № РД-06-1495/25.09.2023 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 06762.63.48, землище с. Бряст, общ. Димитровград.

 Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Антония Симеонова Тонева - старши специалист и Николина Георгиева Митева – Главен експерт от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Марияна Я.Грозева, наследник на Стою С.Стоев, собственик на ПИ с идентификатор 06762.64.1, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 009RQF W
  • Деница К.Колева, наследник на Стою С.Стоев, собственик на ПИ с идентификатор 06762.64.1, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 009RQL 2
  • Венелин В.Стоилов, наследник на Стою С.Стоев, собственик на ПИ с идентификатор 06762.64.1, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 00A1SA 4
  • Тоню Г.Атанасов, наследник на Стою С.Стоев, собственик на ПИ с идентификатор 06762.64.1, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 00A1S6 0
  • Пенка М.Нейкова, наследник на Стою С.Стоев, собственик на ПИ с идентификатор 06762.64.1, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 009RQO 5
  • Румяна С.Вълчева, наследник на Стою С.Стоев, собственик на ПИ с идентификатор 06762.64.1, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 009RQ9 Q
  • Любомир С.Монев, наследник на Стою С.Стоев, собственик на ПИ с идентификатор 06762.64.1, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 009RQ9 Q
  • Теню З.Тенев, наследник на Стою С.Стоев, собственик на ПИ с идентификатор 06762.64.1, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 00A1SC 6
  • Минка З.Бобчева, наследник на Стою С.Стоев, собственик на ПИ с идентификатор 06762.64.1, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 00A1SE 8

 

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 02.11.2023 год. заинтересованите  лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд Хасково, чрез Общинска администрация Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68265

Срокът  за съобщаване на заповедта с това обявление изтича на 16.11.2023г.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

ОТ ОБЩИНАТА