ОБЯВЛЕНИЕ № 27 / 01.02.2019г.

   128  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 27  / 01.02.2019г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

 

Днес 01.02.2019г. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-1912#3/03.01.2019г. заповед №РД-06-1919/28.12.2018г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за изменение на ПУП-План за регулация на урегулирани поземлени, прилежащи към нереализирана улица с о.т. №№66-68-1068-1066-63 за прокарване на вътрешните регулационни линии по съществуващите имотни граници, установени след геодезическо заснемане от лицензирано лице.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованото лице, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • собственик на имот пл.№312 по кадастралния план на с.Добрич не е получил писмото, тъй като „пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 007A3U 5

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 01.02.2019 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на заповед №РД-06-1919/28.12.2018г. изтича на 18.02.2019 год.

 

ОТ ОБЩИНАТА

свали като .pdf