ОБЯВЛЕНИЕ № 266 от 13.09.2018г.

   161  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 266/13.09.2018г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                          

Днес, 13.09.2018г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс :                                     УТКР-30-1124#3/07.08.2018г. заповед № РД-06-1106/02.08.2018г. на Кмета                  на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План                     за регулация на УПИ XXV-6401 /идентификатор 21052.1013.43/,                                     УПИ XXIV-6403 /идентификатор 21052.1013.45/ и УПИ XXIII-6403 /идентификатор 21052.1013.44/ в кв. 130-А по плана на Димитровград, при което след                   обединяване се урегулира нов УПИ XXXV с проектен идентификатор 21052.1013.115 на „Интериор” ЕООД – гр. Димитровград с площ 2482 кв.м.                        с отреждане : „За склад за строителни материали, магазин и офис”                                   и Проект за ПУП – План за застрояване на новоурегулирания имот.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                 на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград,             при което се установи, че заинтересовани лица съгласно чл.131 от Закона               за устройство на територията не са получили писмото – видно от обратни разписки :

-ИД PS 6400 00719V 3 /непотърсено/

-ИД PS 6400 00719R Z /непотърсено/

-ИД PS 6400 00719P X /непотърсено/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 13.09.2018г., заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VII-я етаж                 в сградата на Общината.

Справки на тел. : 0391 68263; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-1106/02.08.2018г. на Кмета              на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 27.09.2018г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

 

свали като .pdf