ОБЯВЛЕНИЕ № 262/19.11.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 262/19.11.2021г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 19.11.2021г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по повод обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-3260#1/11.10.2021г. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План     за регулация на УПИ ІX-57 в кв. 14 по плана на с.Черногорово, с който за имота    се предвижда ново отреждане : „За жилищни нужди и офиси” без промяна          на регулационните линии – изготвен след разрешение, дадено със заповед         № РД-06-1383/20.09.2021г. на Кмета на Община Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                     на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти                               в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград,                              при което се установи, че заинтересовани лица не са получили писмото, видно                       от обратни разписки :

-R ИД PS 6400 00903T W /непотърсено/

-R ИД PS 6400 00903C F /непотърсено/

-R ИД PS 6400 00903A D /непотърсено/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя           върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 19.11.2021г. заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта        до Общинската администрация.

Срокът по настоящото обявление изтича на 03.12.2021г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.