ОБЯВЛЕНИЕ № 251 от 30.09.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 251/30.09.2020г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 30.09.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по повод обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-1191#3/31.08.2020г. заповед            № РД-06-1053/28.08.2020г. на Кмета на Община Димитровград и комбинирана скица – проект № 1031/27.08.2020г. за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на УПИ XXI-817 в кв. 57 по плана на с.Крепост,     при което след допълване на кадастралната основа и прокарване на вътрешните регулационни линии посъществуващите имотни граници се урегулира нов имот                на Христо Минков Христов както следва : УПИ XXI-817 с площ 928,183 кв.м.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието на          Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград, при което се установи,         че заинтересовани лица съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията                    не са получили писмото – видно от обратни разписки :

-ИД PS 6400 00878L Z /отсъства/

-ИД PS 6400 00878U 8 /отсъства/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя            върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 30.09.2020г., заинтерисованите лица        могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково,                  чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VII-я етаж                     в сградата на Общината.

Справки на тел. : 0391 68263; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-1053/28.08.2020г. на Кмета                     на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 14.10.2020г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.