ОБЯВЛЕНИЕ № 249 / 28.09.2020г.

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес 28.09.2020 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-2436#1/17.09.2020г. процедура за одобряване на проект за  изменение на Подробен устройствен план-план за улична и дворищна  регулация, с който въз основа на геодезическо заснемане, уличната ретулация при осови точки №№101-102-103-104-105 по плана на Димитровград за кв.Изток е прокарана по  реализирана на място улица, като дворищно регулационния план е променен съобразно новата регулация и са отредени нови урегулирани имоти.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • собственик на ПИ идентификатор 21052.1019.335 по КК на Димитровград не е получил писмото, „тъй като лицето е непознато”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 008785 J
  • собственик на ПИ идентификатор 21052.1019.433 по КРП на с.Долно Белево не е получил писмото, „тъй като лицето е непознато”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 008787 L

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 28.09.2020 год. заинтересованите лица могат да направи писмени възражения, предложения и искания по Проекта  до Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на проекта изтича на 12.10.2020 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА