ОБЯВЛЕНИЕ № 248 / 28.09.2020г.

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес 28.09.2020 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-2231#1/27.08.2020г. процедура за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план -план за регулация на УПИ V-85 и УПИ VІ-89 в кв.13 по плана на с.Долно Белево, с който към имот УПИ V-85   е приобщен  общински имот, записан в оцифрения план под № 523, представляващ неуредено придаваемо място, при което е урегулиран нов съсобствен между Борис Желязков и Община Димитровград имот УПИ ХV-351, като  вътрешните регулационни линии са прокарани по  съществуващите имотни граници  по данни от геодезическо заснемане на лицензиран специалист.  

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • собственик на УПИ VІ-89 кв.13 по КРП на с.Долно Белево не е получил писмото, „тъй като пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 0086VT T

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 28.09.2020 год. заинтересованите лица могат да направи писмени възражения, предложения и искания по Проекта  до Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на проекта изтича на 12.10.2020 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА