ОБЯВЛЕНИЕ № 241/01.08.2019г.

   119  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 241/01.08.2019г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 01.08.2019г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол     по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-1210#4/05.07.2019г. заповед                 № РД-06-1044/03.07.2019г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен планПлан за застрояване на УПИ IV-1772, отреден „За комплексно застрояване, офиси и складове” в кв. 89 по плана                     на Димитровград, представляващ имот с идентификатор 21052.1015.2356 по Кадастрална карта, при което за имота е предвиден нов режим на застрояване – изготвен съобразно разрешение, дадено със заповед № РД-06-785/20.05.2019г.              на Кмета на Община Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                 на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград, при което      се установи, че заинтересовано лице съгласно чл.131 от Закона за устройство                        на територията не е получило писмото – видно от обратна разписка : ИД PS 6400 007DAY J /непотърсено/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 01.08.2019г., заинтерисованото лице може да направи писмено възражение по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VII-я етаж                 в сградата на Общината.

Справки на тел. : 0391 68263; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-1044/03.07.2019г. на Кмета              на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 15.08.2019г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

свали като .pdf