ОБЯВЛЕНИЕ № 24 / 28.01.2019г.

   148  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 24  / 28.01.2019г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

 

Днес 28.01.2019г. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-2561#3/31.12.2018г. заповед №РД-06-1913/21.12.2018г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване проект    за допълване на кадастралната основа и изменение на Подробен устройствен план-план за регулация на УПИ ІІ-61  в кв.11 по плана на с.Светлина за прокарване на  вътрешните  регулационни линии  по новозаснетите съществуващи имотни граници, установени след   геодезическо заснемане на лицензирано лице.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованото лице, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • собственик на УПИ І-60 в кв.11 по КРП на с.Светлина не е получил писмото, тъй като „пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 007AAE W

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 28.01.2019 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на заповед №РД-06-1913/21.12.2018г. изтича на 12.02.2019 год.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА

свали като .pdf