ОБЯВЛЕНИЕ № 238 от 23.08.2018г.

   180  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 238/23.08.2018г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 23.08.2018г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-1344#3/01.08.2018г. заповед РД-06-1095/30.07.2018г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на ПУП – ПР на УПИ VII-279 в кв. 21 по плана на кв.”Марийно” Димитровград, представляващ имот                   с идентификатор 21052.1006.143 по Кадастралната карта, при което след приобщаване към него на съседен поземлен имот с планоснимачен № 281, включен в съседен УПИ XV-280;281;282, се урегулират нови :

            -УПИ VII-279 с площ 482 кв.м., от които 382 кв.м. на Миглена Генова Бинева                         и Георги Живков Бинев и 100 кв.м. на Наследниците на Велчо Филев Янчев

            -УПИ XV-280;282 с площ 648 кв.м.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                 на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград,             при което се установи, че заинтересовано лице съгласно чл.131 от Закона               за устройство на територията не е получило писмото – видно от обратна разписка : ИД PS 6400 00715K O /непотърсено/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 23.08.2018г., заинтерисованото лице може да направи писмено възражение по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VII-я етаж                 в сградата на Общината.

Справки на тел. : 0391 68263; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-1095/30.07.2018г. на Кмета              на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 07.09.2018г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

свали като .pdf