ОБЯВЛЕНИЕ  № 234 / 14.09.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 234 / 14.09.2023г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес 14.09.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-52-2547/27.07.2023г. за съобщаване на Заповед № РД-06-1184/31.07.2023 г. на кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на кадастралния план на поземлен имот пл.№ 110, за който са образувани УПИ VIII110 и УПИ XIX110, кв. 11, с.Горски извор, общ. Димитровград.

 Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Антония Симеонова Тонева - старши специалист и Николина Георгиева Митева – Главен експерт от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Недялка К.Георгиева, собственик на УПИ VІІІ110, кв.11, не е получила писмото видно от обратна разписка ИД PS 6400 009FYP 2

 

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 14.09.2023 год. заинтересованите  лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд Хасково, чрез Общинска администрация Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68265

Срокът за съобщаване на заповедта с това обявление изтича на 28.09.2023г.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

 

ОТ ОБЩИНАТА