ОБЯВЛЕНИЕ № 233 / 14.06.2017 г.

   129  Актуално

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е  №  233 / 14.6.2017год.

 

К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л

 

Днес 14.6.2017год. в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-33-1161#1/22.5.2017год. изпратени  , заверено копие от скица –проект №502/19.05.2017г. ведно с графичната част на техническа документация, изготвена от лицензиран специалист,в която след геодезическо заснемане  е изменена част от кадастралната граница мужду имот пл. № 711 и имот  пл.№ 712 по  приложена  дворищната регулация на УПИ ІV 711 И УПИ  V-712  кв. 72 по плана на с . Горски извор .

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши  проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Станка Стефанова Лапачка -старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„  в Община Димитровград.

При проверката се установи, че заинтересованите лица  по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията, собственик /наследник/ на имот 712  не е получил писмото с  приложенията  към него както следва:

-собственик/наследник/ на имот пл. №  712 в  кв.72 по плана на с. Горски извор  не е потърсено от  получателя, видно  от обратна  разписка ИД PS 6400 006 E7A S.

При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ  обявлението се залепи на таблото за обявления  и се публикува  на сайта на Община Димитровград.

В 14 четиринадесет / дневен срок от днес 14.6.2017год., заинтересованите лица могат да получат писмото и приложенията към него и да се запознаят с документацията към  проекта от стая 76 ет.VІІ в Община Димитровград .

 

 

Срокът по съобщаване изтича на 28.6.2017г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел „УТКР” при Община Димитровград 

 

 

 

свали като .pdf