ОБЯВЛЕНИЕ № 232

   89  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 232 / 14.06.2017г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

 

Днес 14.06.2017 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-319#2/17.05.2017г. заповед №РД-06-670/09.05.2017г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване  проект за  изменение на  ПУП-План за регулация,   за урегулирани поземлени имоти УПИ VІ-92 и УПИ ХІV-92 в кв.9 по плана на с.Великан, с  който  вътрешните  регулационни линии се прокарват по   съществуващите имотни граници,  въз основа на данни от геодезическо заснемане на лицензиран специалист.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„ в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованото лице, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • собственик на УПИ ХІV-92 в кв.9 по плана на с.Великан не е получил писмото „тъй като пратката е непотърсена”, видно от обратна разписка R PS 6400 006E31 F

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 14.06.2017 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на заповед №РД-06-275/25.02.2016г. изтича на 28.06.2017 год.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА

 

свали като .pdf