ОБЯВЛЕНИЕ № 231/08.09.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 231/08.09.2020г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 08.09.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол        по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-855#3/04.08.2020г. заповед            № РД-06-946/31.07.2020г. на Кмета на Община Димитровград и комбинирана скица – проект № 873/23.07.2020г. за одобряване на Проект за изменение на уличната регулация при осови точки № 840-841 по плана на Димитровград във връзка с Решение                     № 227/25.06.2020г. на Общински съвет – Димитровград, при което се заличават улично – регулационните линии при нереализираните «открит паркинг» и «подход към подземен паркинг» и Проект за изменение на Плана за дворищна регулация на кв. 86 –            отреден «За КЖС, търговия, общественно хранене, битови услуги и трафопост»                по плана на Димитровтград, при което за неурегулиран поземлен имот с планоснимачен № 1841, представляващ имот с идентификатор 21052.1015.23 по Кадастрална карта,          се урегулира нов имот с отреждане «За жилищно застрояване и търговия» :                   УПИ IX-23 с площ 843 кв.м. 

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието на          Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград, при което се установи,         че заинтересовано лице съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията                    не e получило писмото – видно от обратна разписка ИД PS 6400 008640 9 /непотърсено/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя            върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 08.09.2020г., заинтерисованото лице        може да направи писмено възражение по заповедта до Административен съд – Хасково,                  чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VII-я етаж                     в сградата на Общината.

Справки на тел. : 0391 68263; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-946/31.07.2020г. на Кмета на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 22.09.2020г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.