ОБЯВЛЕНИЕ  № 231 / 14.09.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 231 / 14.09.2023г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес 14.09.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура  по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-2696/08.08.2023 г. за одобряване на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 39668.22.800, м. „Читачко дере” по кадастралната карта на землище с. Крепост, общ. Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Антония Симеонова Тонева - старши специалист и Николина Георгиева Митева – Главен експерт от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • „Валдо Селект” ЕООД, собственик на ПИ с идентификатор 39668.22.799, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 00A1JM 4
  • „Фидлър” ООД, собственик на ПИ с идентификатор 39668.22.387, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 00A1JK 5

 

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 14.09.2023 год. заинтересованите  лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта  до Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68265

Срокът  за съобщаване на проекта с това обявление изтича на 28.09.2023 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

 

 

ОТ ОБЩИНАТА