ОБЯВЛЕНИЕ № 211 / 15.09.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 211 / 15.09.2021г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес 15.09.2021 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-2564#1/17.08.2021г. процедура за одобряване проект на ПУП План за регулация и застрояване на поземлен имот с №80.11 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местност „Кайряка”, землище с.Великан, с цел провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди по ЗОЗЗ и изграждане на жилищна сграда.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

собственик на ПИ №80.11 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местност „Кайряка”, землище с.Великан не е получил писмото, „тъй като пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 008W0K F
собственик на ПИ №80.10 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местност „Кайряка”, землище с.Великан не е получил писмото, „тъй като пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 008W0O J

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 15.09.2021 год. заинтересованите лица могат да направи писмени възражения, предложения и искания по Проекта  до Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на проекта изтича на 29.09.2021 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА