ОБЯВЛЕНИЕ №21 ОТ 23.01.2018г.

   99  Актуално

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 Димитровград бул.” Г.С. Раковски”  №15 е-mail:obshtina@ dimitrovgrad.bg

 

О Б Я В Л Е Н И Е  № 21 / 23.01.2018год.

 

К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л

 

Днес 23.01.2018год. в Община Димитровград се състави настоящия Констативен протокол относно изпратени с писмо регистрационен индекс УТКР-30-3182#1/06.12.2017год. обявление на основание чл.128,ал.3 във връзка с чл. 131,ал.2 т.4 от ЗУТ, на  заинтересовани страни за открита процедура по заявлeние с регистрационен индекс УТКР-30-3182/05.12.2017год. от Недялка Славова Генчева за одобряване  на  Проект за частично изменение на  ПУП - План за регулация на с. Длъгнево  за УПИ VІІІ-14, УПИ ІХ-13 и УПИ Х-13,  в кв. 1 по плана на с. Длъгнево.

Проекта предвижда изменение на  ПУП-План за регулация, с който вътрешните  регулационни линии са прокарани по съществуващите имотни граници  по данни  от геодезическо заснемане на лицензирано лице.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши  проверка по представените документи към преписката в присъствието на Карамфилка Петрова Янева и Станка Стефанова Лапачка -старши специалисти от отдел „Устройство на територията, Кадастър и регулация„  в Община Димитровград.

При проверката се установи, че заинтересованите лица  по преписката съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията, собствениците на имоти  не са получили писмото с обявление  и  приложенията  към него както следва:

 

-собственик /наследник/ на  УПИVІІІ-14 в кв. 1 по плана на с. Длъгнево-Пратката  не е потърсено от  получателя, видно  от обратна  разписка ИД PS 6400 006ОАD 8.

 

-собственик /наследник/ на  УПИVІІІ-14 в кв. 1 по плана на с. Длъгнево-Пратката  не е потърсено от  получателя, видно  от обратна  разписка ИД PS 6400 006ОАF А.

 

-собственик /наследник/ на  УПИХІІ-18 в кв. 1 по плана на с. Длъгнево-Пратката  не е потърсено от  получателя, видно  от обратна  разписка ИД PS 6400 006ОАF А.

 

При спазване на изискванията  на §4 т.2 от ДР на ЗУТ  обявлението се залепи на таблото за обявления  и се публикува  на сайта на Община Димитровград .

В 14 /четиринадесет / дневен срок от днес 23.01.2018год., заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката  и да направят писмени възражения , предложения и искания  по Проекта  до Общинската администрация -Димитровград .

Преписката е на разположение  всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ етаж в сградата на Общината .

Справки на тел.: 0391 68 265

 

Срокът по съобщаване изтича на .06.02.2018г.

 

 

Отдел „УТКР” при Община Димитровград  

свали като .pdf