ОБЯВЛЕНИЕ № 201/17.07.2018г.

   123  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 201/17.07.2018г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 17.07.2018г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявения с писма регистрационен индекс : УТКР-30-1124#1/13.06.2018г. и УТКР-30-1124#2/19.06.2018г. Проект за изменение на             ПУППРЗ на УПИ XXV-6401 /идентификатор 21052.1013.43/, УПИ XXIV-6403 /идентификатор 21052.1013.45/ и УПИ XXIII-6403 /идентификатор 21052.1013.44/        в кв. 130-А по плана на Димитровград, с цел обединяване на имотите                      и предвиждане на нов режим на застрояване : „За склад за строителни материали, магазин и офис” – изготвен съгласно разрешение, дадено                 със заповед № РД-06-738/23.05.2018г. на Кмета на Община Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                     на инж.Станка Атанасова Добрева – главен експерт и Станка Стефанова Лапачка – старши специалист в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”             в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересовани лица съгласно чл. 131 от Закона за устройство на територията, не са получили писмото – видно от обратни разписки :

-R ИД PS 6400 006Y63 4 /непотърсено/

-R ИД PS 6400 006Y67 8 /непотърсено/

-R ИД PS 6400 006YBX 3 /непотърсено/

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя           върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 17.07.2018г. заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта         до Общинската администрация.

Срокът по обявлението изтича на 31.07.2018г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

свали като .pdf