ОБЯВЛЕНИЕ № 200/30.08.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 200/30.08.2021г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 30.08.2021г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс :                                      УТКР-30-1634#3/15.07.2021г. заповед № РД-06-1052/14.07.2021г. на Кмета                 на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на поземлен имот с идентификатор 21052.1010.169, идентичен с части от терени – отредени „За СП Хлебопроизводство – Хлебозавод” и „СП Хлебопроизводство – Сладкарски цех” в кв. 215 по плана на Димитровград, при което след допълване на кадастралната основа и прокарване на вътрешните регулационни линии по съществуващите имотни граници, се урегулира нов УПИ IV с площ 29991 кв.м. с отреждане             „За производствени, складови и сервизни дейности” – изготвен след разрешение, дадено със заповед № РД-06-638/12.05.2021г. на Кмета на Община Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство    на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти                      в Отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград,             при което се установи, че заинтересовани лица съгласно чл.131                               от Закона за устройство на територията не са получили писмото – видно от обратни разписки :

-ИД PS 6400 008PQT 7 /непотърсено/

-ИД PS 6400 008PQR 5 /непотърсено/

-ИД PS 6400 008PQZ D /непотърсено/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                      и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 30.08.2021г., заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VII-я етаж               в сградата на Общината.

Справки на тел. : 0391 68263; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-1052/14.07.2021г. на Кмета             на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 14.09.2021г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.