ОБЯВЛЕНИЕ № 200 от 17.07.2018г.

   124  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 200/17.07.2018г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 17.07.2018г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по повод обявената с писмо регистрационен индекс :                          94М-3153-2#7/19.06.2018г. заповед № РД-06-887/18.06.2018г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на ПУП – План за застрояване на поземлен имот     № 145012 /идентификатор 39668.145.12 по Кадастрална карта/ в местността „Горния кър” в землището на с.Крепост, с който за имота   се определя конкретно предназначение : „За складови нужди”, ведно със Специализирана план – схема за определяне на трасе за външен водопровод към имота и Специализирана устройствена схема с Парцеларен план за определяне на трасе за обект :                          „Външно електрозахранване на имота”, във връзка с провеждане на процедура по преотреждане на земеделската земя за неземеделски нужди и изграждане      на склад за промишлени стоки.  

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                 на инж.Станка Атанасова Добрева – главен експерт и Станка Стефанова Лапачка – старши специалист в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”              в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересовани лица съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията не са получили писмото,             видно от обратни разписки :

-ИД PS 6400 006Y9C G /непотърсено/

-ИД PS 6400 006Y9A E /починала/

-ИД PS 6400 006Y98 C /непотърсено/

-ИД PS 6400 006Y92 6 /непотърсено/

-ИД PS 6400 006Y8X 0 /починал/

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 17.07.2018г., заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VII-я етаж                 в сградата на Общината.

Справки на тел. : 0391 68263; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-887/18.06.2018г. на Кмета              на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 31.07.2018г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

 

свали като .pdf