ОБЯВЛЕНИЕ № 20 от 19.01.2018г.

   110  Актуално

 

ОБЯВЛЕНИЕ  № 20/19.01.2018г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес, 19.01.2018г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-2930#3/22.12.2017г. заповед № РД-06-2031/20.12.2017г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация на УПИ І-1585 и УПИ XXII-1586 в кв. 114 по плана на Димитровград /идентификатори 21052.1015.193 и 21052.1015.192/, при което след обединение         и ново разделяне, вътрешните регулационни линии се прокарват                           по съществуващите имотни граници като се урегулират нови имоти, прилежащи към съществуващите сгради както следва :

-УПИ І-193 с площ 315,70 кв.м.

-УПИ XXII-192 с площ 292,16 кв.м.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                 на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград,              при което се установи, че заинтересовани лица съгласно чл.131 от Закона                за устройство на територията не са получили писмото – видно от обратни     разписки :

-ИД PS 6400 006OS8 L /починал/

-ИД PS 6400 006ORX 9 /преместен на друг адрес/

-ИД PS 6400 006OSG T /непотърсено/

-ИД PS 6400 006OQT 4 /непотърсено/

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 19.01.2018г., заинтерисованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VII-я етаж                 в сградата на Общината.

Справки на тел. : 0391 68263; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-2031/20.12.2017г. на Кмета              на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 02.02.2018г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

свали като .pdf