ОБЯВЛЕНИЕ № 2 / 03.01.2018г.

   100  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 2 / 03.01.2018г.

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

Днес 03.01.2018 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-2647#3/12.12.2017г. заповед №РД-06-1937/08.12.2017г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване  проект  за изменение на  ПУП-План за регулация за УПИ ХV-367 в кв.14 по плана на с.Брод, с който след  допълване на кадастралната основа  по данни от геодезическо заснемане на лицензиран специалист, вътрешните  регулационни линии са прокарани по  съществуващите имотни граници .

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„ в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованото лице, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • собственик на УПИ ІV-374 в кв.14 по плана на с.Брод не е получил писмото „тъй като е преместен на друг адрес”, видно от обратна разписка ИД PS 6400 006OEQ P

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 03.01.2018 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на заповед №РД-06-1937/08.12.2017г. изтича на 17.01.2018 год.

ОТ ОБЩИНАТА

свали като .pdf