ОБЯВЛЕНИЕ № 196/24.08.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 196/24.08.2021г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 24.08.2021г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по повод обявения с писмо регистрационен индекс :                           УТКР-30-2272#1/21.07.2021г. Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на общински УПИ ІІ – отреден „За стопанска дейност” в кв. 166 по плана на Димитровград, представляващ част от общински поземлен имот          с идентификатор 21052.1013.63 по Кадастрална карта, при което имота се разделя и се урегулират нови : общински УПИ XVIII с отреждане „За производствени, складови и търговски дейности” и съсобствен между Община Димитровград        и Наследници на Илия Янков Илиев УПИ XIX със запазено отреждане                  „За стопанска дейност” – изготвен след разрешение, дадено със заповед             № РД-06-553/26.04.2021г. на Кмета на Община Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                     на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти                               в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград,                              при което се установи, че заинтересовани лица не са получили писмото,                     видно от обратни разписки :

-R ИД PS 6400 008PWJ 3 /непотърсено/

-R ИД PS 6400 008PWH 1 /непотърсено/

-R ИД PS 6400 008PWF Z /непотърсено/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя           върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 24.08.2021г. заинтерисованите лица      могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта до Общинската администрация.

Срокът по настоящото обявление изтича на 07.09.2021г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.