ОБЯВЛЕНИЕ  № 19 / 13.01.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 19 / 13.01.2023г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес 13.01.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-74/06.01.2023г. за съобщаване на проект за изменение на Подробен устройствен план -  план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 21052.1002.541, 21052.1002.542, 21052.1002.907 и 21052.1002.908 по кадастралната карта на гр. Димитровград.

 Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Антония Симеонова Тонева - старши специалист и Николина Георгиева Митева – Главен експерт от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • собственик на ПИ с идентификатор 21052.1002.547, неизвестен           
  • собственик на ПИ с идентификатор 21052.1002.546, неизвестен             

 

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 13.01.2023 год. заинтересованите  лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта  до Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68265

Срокът  за съобщаване на проекта изтича на 27.01.2023 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

 

ОТ ОБЩИНАТА