ОБЯВЛЕНИЕ  № 182 / 13.07.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 182 / 13.07.2023г.

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес 13.07.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-52-431/07.02.2023г. за съобщаване на Заповед № РД-06-744/15.05.2023 г. на кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на кадастралния план на поземлен имот пл.№ 530а, за който е образуван УПИ XII530а, кв. 32, с. Ябълково, общ. Димитровград.

 Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Антония Симеонова Тонева - старши специалист и Николина Георгиева Митева – Главен експерт от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Канка Д.Вълкова, наследник на Димитър И.Демирев, собственик на пл.№530а, не е получила писмото видно от обратна разписка ИД PS 6400 009GTX 6
  • Панчо Ж.Панев, наследник на Паню Ж.Стоянов, собственик на пл.№528а, не е получил писмото видно от обратна разписка ИД PS 6400 009GTV 4
  • Тоска Й.Желязкова, наследник на Паню Ж.Стоянов, собственик на пл.№528а, не е получила писмото видно от обратна разписка ИД PS 6400 009GU2 C
  • Данаила Ж.Панева, наследник на Паню Ж.Стоянов, собственик на пл.№528а, не е получил писмото видно от обратна разписка ИД PS 6400 009GU0 A

 

 

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 13.07.2023 год. заинтересованите  лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд Хасково, чрез Общинска администрация Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68265

Срокът  за съобщаване на заповедта с това обявление изтича на 27.07.2023год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

ОТ ОБЩИНАТА