ОБЯВЛЕНИЕ № 177 от 05.06.2018г.

   145  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 177/05.06.2018г.

 

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

 

Днес, 05.06.2018г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по повод обявената с писмо регистрационен индекс :                                      УТКР-30-469#3/04.05.2018г. заповед № РД-06-677/03.05.2018г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на ПУП – План                          за регулация, касаещ поземлени имоти с пл. №№ 984, 985, 978 и 979 – попадащи                             в УПИ XII, отреден „За ТПК” и терен „За озеленяване” в кв. 1 по плана                        на с.Ябълково, с цел обединение на имотите, ново разделяне и урегулиране на имоти в съсобственост с Община Димитровград, като вътрешните регулационни линии се прокарват по съществуващите имотни граници, установени                 след   геодезическо заснемане на лицензирано лице, с предвиждане на ново отреждане : „За жилищно застрояване, търговска и производствена дейност”.

Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство                 на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието                 на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересовано лице съгласно чл.131 от Закона за устройство                        на територията не е получило писмото – видно от обратна разписка : ИД PS 6400 006WHU 4 /непотърсено/.

При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината                        и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес, 05.06.2018г., заинтерисованото лице може да направи писмено възражение по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VII-я етаж                 в сградата на Общината.

Справки на тел. : 0391 68263; 0391 68258.

Срокът по съобщаването на заповед № РД-06-677/03.05.2018г. на Кмета              на Община Димитровград с настоящото обявление изтича на 19.06.2018г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

свали като .pdf