ОБЯВЛЕНИЕ  № 175/06.07.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 175/06.07.2023г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес 06.07.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по съобщаване на издадена от Главен архитект на Община Димитровград, виза за проектиране на пристройки към сгради с идентификатори 21052.1016.59.7 и 21052.1016.59.8 по КККР на град Димитровград.

 Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Антония Симеонова Тонева - старши специалист, Катя Анастасова - старши инспектор, Цветелина Димитрова - старши експерт и Николина Георгиева Митева – Главен експерт от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията са уведомени чрез съобщение поставено на сгради с идентификатори:

 • 21052.1016.59.1 и адрес ул.”С.Врачански”№3, вх.А, вх.Б, вх.В, и вх.Г.
 • 21052.1016.59.2 и адрес ул.”С.Врачански”№1, вх.А, вх.Б, вх.В, вх.Г,.вх.Д и вх.Е
 • 21052.1016.59.3 и адрес ул.”Хр.Г.Данов”№2, вх.А, вх.Б, вх.В, и вх.Г.
 • 21052.1016.59.4 и адрес ул.”П.Евтимий”№8, вх.А, вх.Б, вх.В, и вх.Г.
 • 21052.1016.59.5 и адрес ул.”П.Евтимий”№6, вх.А, вх.Б, вх.В, и вх.Г.
 • 21052.1016.59.6 и адрес бул.”Трети март”№2, вх.А, вх.Б, вх.В, и вх.Г.
 • 21052.1016.59.9 и адрес ул.”Е.Станев”№1.
 • 21052.1016.59.10 и адрес ул.”Е.Станев”№1.
 • 21052.1016.59.11 и адрес ул.”Е.Станев”№1.
 • 21052.1016.59.17 и адрес ул.”Е.Станев”№3.
 • 21052.1016.59.19 сграда за търговия
 • 21052.1016.59.20 сграда за търговия
 • 21052.1016.59.21 сграда за търговия
 • 21052.1016.59.22 и адрес ул.”Е.Станев”.
 • 21052.1016.59.23 сграда за търговия
 • 21052.1016.59.31 и адрес бул.”Трети март”.
 • 21052.1016.59.32 и адрес бул.”Трети март”.
 • 21052.1016.59.33 и адрес ул.”П.Евтимий”№10.
 • 21052.1016.59.34 и адрес ул.”П.Евтимий”№10А.
 • 21052.1016.59.35 сграда за търговия
 • 21052.1016.59.36 и адрес ул.”С.Врачански”№1
 • 21052.1016.59.37 и адрес ул.”С.Врачански”
 • 21052.1016.59.38 и адрес ул.”Е.Станев” сграда за търговия
 • 21052.1016.59.39 и адрес ул.”П.Евтимий”№2Б
 • 21052.1016.59.40 сграда за търговия
 • 21052.1016.59.41 и адрес кв.”Хр.Ботев” жил.сграда със смесено предназначение
 • 21052.1016.59.42 и адрес ул.”Еделвайс” сграда за енергопроизводство
 • 21052.1016.59.43 и адрес бул.”Трети март”№2, вх.Д

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

            В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на съобщаване, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до Общинската администрация.

Срокът на настоящото обявление за съобщаване на визата изтича на 20.07.2023г.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

 

ОТ ОБЩИНАТА

 

 

Файлове: