обявление №169

   109  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 169/21.04.2017г.

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                 Днес, 21.04.2017г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-388#3/22.03.2017г. Скица – проект   за изменение на ПУП – План за регулация /коригиран Проект/      на УПИ І-603 и УПИ ІІ-604 в кв. 68 по плана на с.Ябълково, внесен за одобряване     от Василка Йорданова Дзанетаки със заявление регистрационен индекс :               УТКР-30-388#2/06.03.2017г., с цел прокарване на вътрешните регулационни линии      по новозаснетите съществуващи имотни граници съобразно допълване на кадастралния план след геодезическо заснемане от лицензиран специалист.

                Съгласно чл. § 4 т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство        на територията се извърши проверка по представените документи в присъствието  на Станка Стефанова Лапачка и Руска Михова Генова – старши специалисти в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация” в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересовано лице /за УПИ ІІ-604/ съгласно чл. 131 от Закона   за устройство на територията, не е получило писмото – видно от обратна разписка : R № ИД PS 6400 006AV1 3 /непотърсено/.

         При спазване на изискванията на § 4 т. 2 от ДР на ЗУТ, протокола се поставя   върху информационното табло за обявления на първия етаж в сградата на Общината  и се публикува на сайта на Община Димитровград.

         В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 21.04.2017г. заинтерисованото лице може да направи писмени възражения, предложения и искания по Проекта до Общинската администрация.

Срокът за обжалване изтича на 05.05.2017г.

Настоящият протокол се изготви в три екземпляра.

 

свали като .pdf