ОБЯВЛЕНИЕ  № 169 / 27.06.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 169 / 27.06.2023г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес 27.06.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-30-1587/04.05.2023 г. за съобщаване на Заповед  № РД-06-876/05.06.2023г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I401, кв. 56, с. Крепост, общ. Димитровград.

 Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Антония Симеонова Тонева - старши специалист и Николина Георгиева Митева – Главен експерт от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Петя С.Асенова, собственик на УПИ І401, кв.56, не е получила писмото видно от обратна разписка ИД PS 6400 009ZB6 G

 

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 27.06.2023 год. заинтересованите  лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд Хасково, чрез Общинска администрация Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68265

Срокът  за съобщаване на заповедта с това обявление изтича на 11.07.2023г.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

 

ОТ ОБЩИНАТА