ОБЯВЛЕНИЕ № 169 / 23.05.2018г.

   161  Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 169 / 23.05.2018г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

 

Днес 23.05.2018г. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-3463#5/26.04.2018г. заповед №РД-06-633/25.04.2018г. на Кмета на Община Димитровград, с която се отказва одобряване на проект за изменение на ПУП-План за регулация на УПИ І-383 в кв.46 по плана на с.Добрич в частта допълване на кадастралната основа със съседен имот пл.№387, поради наличие на спор за материално право.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка - старши специалисти от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованото лице, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • собственик на УПИ І-383 в кв.46 по плана на с.Добрич не е получил писмото тъй като „пратката не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 006TM8 K

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 23.05.2018 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд – Хасково, чрез Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата    на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на заповед №РД-06-633/25.04.2018г. изтича на 06.06.2018 год.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА

свали като .pdf