ОБЯВЛЕНИЕ № 165 / 26.07.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 165 / 26.07.2021г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес 26.07.2021 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с  писмо регистр. индекс УТКР-30-1301#5/25.06.2021 год. заповед №РД-06-898/21.06.2021г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за улична и дворищна регулация на урегулиран поземлен имот  УПИ І-20 и други в кв.14 по плана на с.Светлина, с който въз основа на геодезическо заснемане от лицензиран специалист е допълнена кадастралната основа  на съществуващата на място улица и част от прилежащите към нея имоти.Предвидено е  изменение на  уличната регулация ,при което новата улично-регулационна линия е прокарана по новозаснетите граници ,след което е променен и дворищно регулационния план .С проектното решение са урегулирани нови имоти,на които вътрешните регулационни линии са прокарани по съществуващите имотни граници.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Руска Михова Генова и Станка Стефанова Лапачка – старши специалисти в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

Собственик на УПИ ІІ-24 в кв.14 по плана на с.Светлина не е получил писмото тъй като „получателят отсъства”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 008RMJ V
Собственик на УПИ ІІІ-23 и УПИ ІV-23 в кв.14 по плана на с.Светлина не е получил писмото тъй като „праткана не е потърсена от получателя”, видно от обратна разписка ИД РS 6400 008RML X

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14(четиринадесет) дневен срок от днес 26.07.2021 год. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по заповедта чрез Община Димитровград до Административен съд – гр.Хасково.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 72 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68263

Срокът  за съобщаване на заповедта изтича на 09.08.2021 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

ОТ ОБЩИНАТА