ОБЯВЛЕНИЕ  № 164 / 20.06.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 164 / 20.06.2023г.

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес 20.06.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура  по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-1684/12.05.2023 г. за съобщаване на проект за одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ XIII, кв. 14, ПИ 21052.1002.336, кв. „Черноконево”, гр. Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Антония Симеонова Тонева - старши специалист и Николина Георгиева Митева – Главен експерт от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Росен Т.Русев, наследник на Русю Т.Тодоров, собственик на имот с идентификатор 21052.1002.324, не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 009G1R 8
  • Иванка Танева, наследник на Русю Т.Тодоров, собственик на имот с идентификатор 21052.1002.324, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 009
  • Донка Д.Манева, наследник на Русю Т.Тодоров, собственик на имот с идентификатор 21052.1002.324, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 009FG8 3
  • Росица Д.Манева, наследник на Русю Т.Тодоров, собственик на имот с идентификатор 21052.1002.324, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 009G1P 6
  • Галина К.Недева, наследник на Русю Т.Тодоров, собственик на имот с идентификатор 21052.1002.325, не е получила писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 009FG4 Z

 

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 20.06.2023 год. заинтересованите  лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта  до Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68265

Срокът  за съобщаване на проекта с това обявление изтича на 04.07.2023 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

ОТ ОБЩИНАТА