ОБЯВЛЕНИЕ  № 163 / 20.06.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 163 / 20.06.2023г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес 20.06.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-52-1371/18.04.2023г. за съобщаване на Заповед  № РД-06-718/09.05.2023 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на кадастралния план на поземлен имот пл.№ 442 и пл.№ 443, за които е образуван УПИ I442, кв. 59, с. Ябълково, общ. Димитровград.

  Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Антония Симеонова Тонева - старши специалист и Николина Георгиева Митева – Главен експерт от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Митко Д.Димитров, собственик на имот с пл.№443, не е получил писмото видно от обратна разписка ИД PS 6400 009H5K 6

 

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 20.06.2023 год. заинтересованите  лица могат да направят писмени възражения по заповедта до Административен съд Хасково, чрез Общинска администрация Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68265

Срокът  за съобщаване на заповедта с това обявление изтича на 04.07.2023 г.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

 

ОТ ОБЩИНАТА