ОБЯВЛЕНИЕ  № 162 / 20.06.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 162 / 20.06.2023г.

 

КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ

                       

Днес 20.06.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура  по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-1586/04.05.2023 г. за съобщаване на проект за одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване и изменение на план за регулация на УПИ XIV818, кв. 79, с. Ябълково, общ. Димитровград.

Съгласно чл. § 4 т.2  от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията  се извърши проверка по представените документи в присъствието на Антония Симеонова Тонева - старши специалист и Николина Георгиева Митева – Главен експерт от отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация„  в Община Димитровград, при което се установи, че заинтересованите лица, съгласно чл.131 от Закона за устройство на територията:

  • Христо Д.Илиев, собственик на УПИ V820, кв. 50 не е получил писмото, видно от обратна разписка ИД РS 6400 009O4W O

 

При спазване на изискванията на § 4 т.2  от ДР на ЗУТ, обявлението се залепва на таблото за обявления и се публикува на сайта на Община Димитровград.

В 14 (четиринадесет) дневен срок от днес 20.06.2023 год. заинтересованите  лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта  до Общинска администрация – Димитровград.

Преписката е на разположение всеки присъствен ден в стая 76 на VІІ-я етаж в сградата на Общината.

Справки на тел. 0391 68265

Срокът  за съобщаване на проекта с това обявление изтича на 04.07.2023 год.

Настоящия протокол се изготви в три екземпляра.

 

 

 

 

ОТ ОБЩИНАТА